Świadczenia dla uczniów – Rządowy program pomocy

Świadczenia dla uczniów – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 

Wymagane dokumenty 

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046).  

W roku szkolnym 2023/2024 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

W latach szkolnych 2023/2024-2025/2026 programem będą objęci uczniowie: 

 1. słabowidzący, 
 2. niesłyszący, 
 3. słabosłyszący, 
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6, 
 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8. 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127  
ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900),  
albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r.  
poz. 1116). 

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego,  
jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego,  
a także materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, przysługuje uczniom uczęszczającym do:  

 1. branżowej szkoły I stopnia,  
 2. branżowej szkoły II stopnia, 
 3. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 
 4. klas I-IV pięcioletniego technikum,  
 5. liceum sztuk plastycznych, 
 6. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
 7. w roku szkolnym 2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia; 
 8. w roku szkolnym 2024/2025 do klas I i III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas IV-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia; 
 9. w roku szkolnym 2025/2026 do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas V-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia; 

Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł dla ucznia, w zależności od rodzaju szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w latach 2023-2025.  

Miejsce złożenia dokumentów 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w danym roku szkolnym. 

Opłaty 

Brak opłat 

Termin i sposób załatwienia 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych składa się odpowiednio w roku szkolnym: 

– 2023/2024 w terminie do 7 września 2023 r. 

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku o „Wyprawkę szkolną” ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.