Procedury

Warunki i kryteria rekrutacji

do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Radomiu

§ 1

Podstawa prawna

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przeprowadzana jest na podstawie:

 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1394)

§ 2

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu – zwanego dalej liceum – mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, o których mowa w § 5 do wyczerpania miejsc przewidzianych przez szkołę, z zastrzeżeniem pozostawienia miejsc dla uczniów powtarzających klasę.
 2. Finaliści oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz olimpiad przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności.

§ 3

Szkolna komisja rekrutacyjna

 1. Celem przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego, a także określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęcia,
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum,
 • sporządzanie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się w gablocie informacyjnej liceum.

§ 4

Przedkładanie dokumentów

 1. Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem elektronicznego miejskiego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, którzy ukończyli szkołę podstawową nieobjętą systemem rekrutacji elektronicznej, logują się do systemu w VII LO z pomocą pracowników szkoły, składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można w wyjątkowych sytuacjach składać elektronicznie: przesyłając scan lub zdjęcia podpisanych dokumentów na adres rekrutacja@7lo.radom.pl.  Wydrukowane dokumenty, umieszczone w zaklejonej kopercie, będzie można także złożyć w specjalnej urnie znajdującej się w oznakowanym miejscu, dostępnym  dla składającego bez wchodzenia do budynku szkoły.
 3. Potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają pocztą e-mail.
 4. Ubiegający się o przyjęcie do liceum  w terminie potwierdzania woli przyjęcia do szkoły winni przedłożyć:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu  ósmoklasisty,
 • dwie podpisane fotografie,
 • kwestionariusz osobowy, który będzie dostępny na stronie VII LO,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi.

§ 5

Zasady punktacji

Przedstawiony w procentach wynik egzaminu ósmoklasisty z:

 • języka polskiego
 • matematyki

mnoży się przez 0,35

 • języka obcego

mnoży się przez 0,3.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, przyjmując następującą wartość punktową:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty;

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczenia na punkty osiągnięć udokumentowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat uzyskuje za:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
  lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad-wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.