Procedury

Warunki i kryteria rekrutacji

do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Radomiu

w roku szkolnym 2024/2025

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2023 r. poz. 900) – rozdział 6
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022 r. poz. 2431 ze zm.)
 • Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025

 

§1

Zasady rekrutacji do klas ogólnych

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu – zwanego dalej liceum – mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, o których mowa w § 5 do wyczerpania miejsc przewidzianych przez szkołę, z zastrzeżeniem pozostawienia miejsc dla uczniów powtarzających klasę.
 2. Finaliści oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz olimpiad przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

Zasady rekrutacji do klasy sportowej

 

 1. VII LO w Radomiu będzie prowadziło nabór absolwentów szkół podstawowych do klasy sportowej w specjalności: PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW – dla zawodników Akademii RKS Radomiak Radom (niezbędne potwierdzenie z Akademii)
 2. W ramach prowadzenia klasy sportowej szkoła będzie współpracowała z Akademią RKS Radomiak Radom.
 3. W klasie sportowej planowane są:
 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski i j. angielski,
 • drugi język obcy: j. niemiecki,
 1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
  Kandydaci, którzy nie przystąpią do testów sprawności fizycznej nie będą brani pod uwagę na drugim etapie rekrutacji.
 2. Kandydaci muszą posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę:
 • pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (piłka nożna).
 • wyniki sprawdzianu ósmoklasisty,
 • oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • świadectwo z wyróżnieniem,
 • inne osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

§2

Szkolna komisja rekrutacyjna

 1. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się w gablocie informacyjnej liceum.
 2. Celem przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego, a także określa zadania członków komisji.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęcia,
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum,
 • sporządzanie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.

§3

Przedkładanie dokumentów

 1. Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem elektronicznego miejskiego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, którzy ukończyli szkołę podstawową nieobjętą systemem rekrutacji elektronicznej, logują się do systemu w VII LO z pomocą pracowników szkoły, składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Ubiegający się o przyjęcie do liceum  w terminie potwierdzania woli przyjęcia do szkoły winni przedłożyć:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu  ósmoklasisty,
 • dwie podpisane fotografie,
 • kwestionariusz osobowy, który będzie dostępny na stronie VII LO,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi.

§4

Zasady punktacji

Przedstawiony w procentach wynik egzaminu ósmoklasisty z:

 • języka polskiego
 • matematyki

mnoży się przez 0,35

 • języka obcego

mnoży się przez 0,3.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, przyjmując następującą wartość punktową:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty;

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczenia na punkty osiągnięć udokumentowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat uzyskuje za:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
  lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad-wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.