Procedury

Warunki i kryteria rekrutacji

do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Radomiu

w roku szkolnym 2019/2020

§ 1

Podstawa prawna

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzana jest na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U. 2018 r. poz. 996 ze zm. (rozdz. 6).
 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
  i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. Zarządzenia nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

§ 2

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu – zwanego dalej liceum – mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych oraz gimnazjów.
 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 2. oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 1. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, o których   mowa w § 5 do wyczerpania miejsc przewidzianych przez szkołę, z zastrzeżeniem pozostawienia miejsc dla uczniów powtarzających klasę.
 2. Finaliści oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz olimpiad przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności.

§ 3

Szkolna komisja rekrutacyjna

 1. Celem przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego, a także określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęcia,
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum,
 • sporządzanie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.

     3. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się w gablocie informacyjnej liceum.

§ 4

Przedkładanie dokumentów

 1. Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem elektronicznego miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Kandydaci do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, którzy ukończyli gimnazjum nieobjęte systemem rekrutacji elektronicznej, logują się do systemu w VII LO z pomocą pracowników szkoły, składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Kandydaci kończący szkołę podstawową lub gimnazjum objęte systemem rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji internetowej w swojej szkole.
 3. Ubiegający się o przyjęcie do liceum winni przedłożyć:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu  ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • dwie podpisane fotografie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • opinię wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi.

§ 5

Zasady punktacji

Wyrażone w skali procentowej wyniki egzaminu gimnazjalnego z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia),
 • języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2,

Przedstawiony w procentach wynik egzaminu ósmoklasisty z:

 • języka polskiego
 • matematyki

mnoży się przez 0,35

 • języka obcego

mnoży się przez 0,3.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum przelicza się na punkty, przyjmując następującą wartość punktową:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty;

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczenia na punkty osiągnięć udokumentowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum kandydat uzyskuje za:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
  lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad-wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.