Ogłoszenie o naborze – główny księgowy

Radom, dnia 03.06.2019 r.

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko pracy

– główny księgowy

wymiar etatu: 1 etat

I. Nazwa i adres jednostki:

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  w Radomiu ul. Warszawska 12, 26-600 Radom

II. Stanowisko pracy:

główny księgowy

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie ekonomiczne – jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym 2-letni staż pracy w księgowości budżetowej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obsługi programów komputerowych MS OFFICE , programu VULCAN FINANSE (praca w Zintegrowanym Systemie Oświaty), programu PŁATNIK, aplikacji e-PFRON
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Karta Nauczyciela,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa.

IV.Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • precyzyjnego przekazywania informacji,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków placówki,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,
 • opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,
 • archiwizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej,
 • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania,
 • nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,
 • sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora placówki należą do kompetencji głównego księgowego.

VI. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp. – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych           ( treść zgodna z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( treść zgodna
  z art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – Dz.U. z 2018r. poz. 1260
  z późn.zm).
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe – w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych
  oraz wykorzystania wizerunku.

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko „Główny Księgowy ” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1000) . Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie VII LO osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 17.06.2019 r. na adres: VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Warszawska 12, 26-600 Radom z dopiskiem: Konkurs na stanowisko głównego księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną do VII LO po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej dla VII LO.

 

VIII. Inne informacje:

 

KOMISJA powołana przez dyrektora VII LO działa dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o dopuszczeniu do drugiego etapu oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

Oferty osób niezakwalifikowanych, nieodebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru są komisyjnie niszczone. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, lub testu i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy.

 

Dyrektor szkoły

mgr Michał Deja