Wynajem powierzchni użytkowej pod automat /automaty z napojami zimnymi i gorącymi oraz przekąskami

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego   w Radomiu, zaprasza  do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod automat/automaty z napojami zimnymi i gorącymi oraz przekąskami w budynku szkoły  przy  ul. Warszawskiej 12 w Radomiu w okresie   01.09.2019 r. – 30.06.2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego  jest najem powierzchni korytarza z przeznaczeniem     pod automat/automaty samosprzedające napoje i przekąski, według poniższych warunków  i wymagań:

I. Informacje ogólne:

 • Automat Wykonawcy nie wymaga przyłącza wody Zamawiającego.  Winien być zasilany w wodę z własnego zbiornika. Oferta nie spełniająca tego wymogu będzie odrzucona.
 • Przedmiot zapytania ofertowego zlokalizowany jest na korytarzu na parterze budynku VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 12.

II. Warunki szczegółowe:

 1. Wykonawca w czynszu oferowanym zobowiązany jest uwzględnić koszt energii elektrycznej i pozostałe koszty.
 2. Ustawienie i podłączenie automatu będzie wykonane na koszt Wykonawcy (wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego).
 3. W przypadku usunięcia automatu Dzierżawca zobowiązuje się przekazać użytkowaną powierzchnię w stanie nie pogorszonym
 4. Kryterium wyboru Wykonawcy jest najwyższa oferowana cena brutto za  najem powierzchni użytkowej uwzględniająca Rozporządzenie Prezydenta Miasta Radomia w Zarządzeniu nr 2531/2017 z 31.08.2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń oraz powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych.
 5. Oferta powinna obejmować tzw. Zdrową Żywność, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154).
 6. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów.
 7. Wymagany zakres działalności handlowej: sprzedaż napojów i przekąsek.
 8. Zamawiający zabrania sprzedaży napojów alkoholowych i tytoniu,  napojów energetyzujących oraz izotonicznych.

III. Pozostałe informacje:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
 2. Miejsce realizacji: VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  przy ul. Warszawska 12 w Radomiu
 1. Termin wykonania zamówienia od dnia od 09. 2019 r. do 30.06.2020 r.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Nazwę firmy (imię i nazwisko właściciela), adres i telefon
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Najemcy              do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Oferowaną wysokość czynszu miesięcznego brutto za najem powierzchni

Oferta w formie pisemnej winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem

Najem powierzchni pod automat samosprzedający”,

należy składać w terminie: do  21.06.2019 r. do godziny 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu ul. Warszawska 12 (sekretariat szkoły).
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2019r. o godzinie 1015 w siedzibie szkoły.
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Ofertową powołaną przez Dyrektora  VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu.

Uwaga: Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 1. Propozycje ofertowe złożone po upływie terminu określonego w pkt 6 nie będą rozpatrywane.
 2. Wyniki wyboru Oferenta zostaną ogłoszone w ciągu 2 dni od daty otwarcia ofert   na stronie internetowej szkoły.

 

Szczegółowych informacji w sprawie Zapytania udzielane są w sekretariacie szkoły  tel. 48 344-10-60 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00