Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w szkole i poza nią?

W piątek 13 kwietnia samorząd uczniowski VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu zorganizował debatę na temat Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w szkole i poza nią. Celem debaty było przeciwdziałanie przemocy i agresji, kształtowanie umiejętności komunikacji oraz prawidłowych stosunków międzyludzkich, upowszechnienie wśród młodzieży zachowań asertywnych i poszanowania cudzej własności. Uczniowie uczyli się w jaki sposób można konstruktywnie rozwiązywać problemy , negocjować i przedstawiać własny punkt widzenia.

Gościem specjalnym na spotkaniu była Pani Anna Małaśnicka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Na podstawie zadawanych pytań uczestnicy spotkania poszukiwali odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  1. Jak zachować się, gdy jesteśmy świadkami agresji?
  2. Co można zrobić, aby zapobiec aktom przemocy pojawiającym się w naszym otoczeniu?
  3. Co powoduje, że ludzie są agresywni i używają wulgaryzmów?
  4. Gdzie można szukać pomocy?

Uczniowie aktywnie angażowali się w dyskusję i zadawali pytania Pani Małaśnickiej.

Po spotkaniu obecnym nasunęły się następujące wnioski:

– warto prosić o pomoc w sytuacji, gdy czujemy się zagrożeni,

– zawsze trzeba reagować, gdy jesteśmy świadkami zachowań agresywnych: należy zawiadomić osobę dorosłą np.: nauczyciela, pedagoga, psychologa lub poinformować odpowiednie organy np.: policję, straż miejską,

– jeśli pojawi się konflikt należy zawsze próbować szukać rozwiązań kompromisowych, trzeba spokojnie rozmawiać i nie dać się wyprowadzić z równowagi,

– warto próbować wyciszać negatywne emocje np. poprzez uprawianie sportu, ćwiczenia relaksacyjne,

– należy pamiętać, że nasze zachowania , sposób bycia, mówienia mogą mieć wpływ na uczucia drugiej osoby,

– stosowanie przemocy nie jest przejawem siły i odwagi, wręcz przeciwnie.

Anna Smolik