Wybory Rzecznika Praw Ucznia

W grudniu w naszym liceum  odbyły się wybory na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia, czyli osoby która stoi na straży praw uczniowskich określonych w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka oraz w Statucie szkoły. Dotychczasową funkcję pełniła pani Elżbieta Sokołowska.
Pracami związanymi z wyborem Rzecznika Praw Ucznia kierowała Komisja Wyborcza w składzie: dyrektor szkoły, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Spośród wszystkich zgłoszonych przez społeczność szkolną kandydatów, wyłoniono trzy osoby z największą liczbą głosów: Panią Annę Smolik, Panią Beatę Krawczyk oraz Pana Mateusza Klimka.

Wybory na Rzecznika Praw Ucznia wygrała pani Anna Smolik, nauczycielka języka niemieckiego. GRATULUJEMY!!!