Deklaracja dostępności

 


 

Deklaracja dostępności strony VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.7lo.radom.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Rajkowska.
 • E-mail: urszula.rajkowska@7lo.radom.pl
 • Telefon: 483441060

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu
 • Adres: Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  ul. Warszawska 12
  26-600 Radom
 • E-mail: dyrektor@7lo.radom.pl
 • Telefon: 600078535

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku szkoły prowadzą wejścia od ulicy Chrobrego –  wejście główne oraz oddzielne wejście bezpośrednio do szatni.
  • Przy obydwu wejściach istnieją podjazdy dla niepełnosprawnych.
  • Na terenie szkoły wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych przy samym wejściu.
  • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  • Budynek nie posiada wind.
  • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie znajduje się specjalny pasek narzędzi dostępności uruchamiany za pomocą klawisza Tab
 • zwiększanie i zmniejszanie czcionki
 • skala szarości
 • podwyższony kontrast
 • jasne tło
 • podświetlane aktywne linki
 • mapa podstron
 • ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • można używać niektórych standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zobowiązuje się podnosić poziom dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.