RODO

ODWOŁANIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  • administratorem danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Warszawska 12, 26-600 Radom
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  • każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  • każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
  • Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
  • dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

KLAUZULA DLA KONTRAHENTA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem      Pani/Pana     danych     osobowych     jest      VII      Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  ul. Warszawska 12, 26-600 Radom;

2)  kontakt     z     Inspektorem     Ochrony     Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4)  odbiorcami   Pani/Pana   danych   osobowych   będą   wyłącznie   podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane na czas trwania umowy i przez okres 6 lat po jej zakończeniu;

6)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)  ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8)  podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;

9)  Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich;

10) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.