RODO – Klauzula informacyjna dla kontrahenta w VII LO im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

w VII Liceum Ogólnokształcącym

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem      Pani/Pana     danych     osobowych     jest      VII      Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  ul. Warszawska 12, 26-600 Radom;

2)  kontakt     z     Inspektorem     Ochrony     Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4)  odbiorcami   Pani/Pana   danych   osobowych   będą   wyłącznie   podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane na czas trwania umowy i przez okres 6 lat po jej zakończeniu;

6)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)  ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8)  podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;

9)  Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich;

10) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.