Konieczne dokumenty

Od 13 do 20 lipca kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, 2 zdjęć oraz kwestionariusza podpisanego przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

kwestionariusz do pobrania.doc

kwestionariusz do pobrania.pdf

Wszystkich zainteresowanych nauką w VII Liceum Ogólnokształcącym informujemy, że punkt rekrutacyjny czynny jest każdego dnia od 8.30 do 15.30. 

Ogłoszenie


Zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 od dnia 11 maja 2020 od godziny 8.00 rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną radomskich szkół ponadpodstawowych na stronie www.oswiatawradomiu.pl w zakładce nabory – aplikacja nabór do szkół ponadpodstawowych.


  Przebieg rekrutacji


Rekrutacja składa się z następujących etapów :
1. Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę.
2. Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego/ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydata.
6. Nabór uzupełniający – na wolne miejsca.


Nabór do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu i wybór ścieżki rekrutacyjnej będzie dostępny pod linkiem:

https://naborpg.oswiatawradomiu.pl/