Konieczne dokumenty

Od 13 do 20 lipca kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, 2 zdjęć oraz kwestionariusza podpisanego przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

kwestionariusz do pobrania.doc

kwestionariusz do pobrania.pdf

Wszystkich zainteresowanych nauką w VII Liceum Ogólnokształcącym informujemy, że punkt rekrutacyjny czynny jest każdego dnia od 8.30 do 15.30. 

Ogłoszenie


Od 15 czerwca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Kandydaci mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną radomskich szkół ponadpodstawowych na stronie www.oswiatawradomiu.pl w zakładce nabory – aplikacja nabór do szkół ponadpodstawowych.


  Przebieg rekrutacji


Rekrutacja składa się z następujących etapów :
1. Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę.
2. Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydata.


Nabór do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu i wybór ścieżki rekrutacyjnej będzie dostępny pod linkiem:

https://naborpg.oswiatawradomiu.pl/