O szkole

„Krok w dobrą stronę” to nasze hasło!

W opinii większości wykonany w 2015 roku „pierwszy krok” rzeczywiście prowadzi VII LO w dobrą stronę.  Mamy świadomość, że jeden krok może nie wystarczyć, dlatego podejmujemy kolejne wyzwania. Jednym z najważniejszych była zmiana lokalizacji – z peryferii przenieśliśmy się do centrum miasta.

Mamy świadomość, że działania, podnoszące jakość uczenia, przynoszą efekty. Widoczny jest wzrost zdawalności matur. Nasi uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki – wzrasta średnia ocen i przybywa osób otrzymujących świadectwo z wyróżnieniem. 

Program poprawy frekwencji przyniósł znaczny spadek godzin nieusprawiedliwionych.

Rozpoczynamy lekcje od godz. 9.00, co przyczyniło się do zmniejszenia ilości spóźnień.

Konsekwentnie realizujemy „model dobrej lekcji”, dbamy o to, by uczeń wiedział, czego i po co się uczy. Kładziemy nacisk na przekazywanie pełnej informacji zwrotnej i wykorzystywanie metod aktywnych z uwzględnieniem różnych typów inteligencji.

Dbamy o dobre zarządzanie czasem, dynamizowanie lekcji, niwelowanie postaw pasywnych uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych oraz stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań.

Wprowadziliśmy zmianę organizacji przestrzeni w salach lekcyjnych – ustawienie ławek „wokół nauczyciela”. W pełni wykorzystujemy tablice multimedialne oraz rzutniki, w które wyposażone są wszystkie pracownie.

Dostosowujemy sposób uczenia do typu inteligencji, różnicujemy nauczanie wzrokowców, słuchowców i kinestetyków.

Pomagamy uczyć się przez zajęcia warsztatowe dotyczące technik zapamiętywania i higieny pracy oraz eksponowanie wiedzy na ekranach monitorów na szkolnych korytarzach i w różnych widocznych miejscach w szkole (np. na schodach).

Jesteśmy w wąskiej grupie szkół realizujących innowację pedagogiczną„keep fit” prowadzoną przez mgr Katarzynę Gac. Innowacja ta wzbogaci i poszerzy wiedzę uczniów na temat zdrowia oraz aktywnego funkcjonowania w życiu. Przyczyni się do poprawy sprawności fizycznej, znajomości zasad zdrowego żywienia, walki z nadwagą i otyłością, czyli wiedzy, która jest fundamentalna we współczesnym świecie.

Organizujemy lekcje otwarte, które opierają się na nauczaniu interdyscyplinarnym poprzez doświadczenie.

Dbamy o formację patriotyczną i prospołeczną. Przygotowujemy wystawy tematyczne i happeningi historyczne. Jesteśmy organizatorami gry miejskiej „Na planszy miasta”. Uczestniczymy w licznych akcjach charytatywnych.

Szczycimy się wysokim poziomem zebrań z rodzicami, które stwarzają okazję nie tylko do zdobycia informacji, ale również do nawiązania ścisłej współpracy.

 

Tekst: Beata Falińska

MISJA SZKOŁY

 1. Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.
 2. Stwarza warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, wspiera także rozwój uzdolnień i zainteresowań.
 3. Wychowuje człowieka wrażliwego na potrzeby innych.
 4. Promuje wśród uczniów zdrowy tryb życia.
 5. Przygotowuje do życia w społeczeństwie demokratycznym, kształtuje także postawy patriotyczne.
 6. Szkoła przygotowuje ucznia do wejścia w dorosłość, przez uczenie go odpowiedzialności za swoje czyny.
 7. Dba o wyrównywanie szans edukacyjnych.
 8. Daje możliwość aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
 9. Współdziała z rodzicami uczniów w procesie wychowania.

WIZJA SZKOŁY

 1. Jest przyjazna uczniom, nauczycielom i rodzicom.
 2. Jest bezpieczna, nowoczesna i estetyczna.
 3. Tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości każdego ucznia.
 4. Wspiera rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 5. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 6. Nawiązuje kontakty z placówkami oświatowymi z innych krajów.
 7. Uczy umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.
 8. Uczy sumiennego wypełniania obowiązków, rzetelności, uczciwości oraz poszanowania mienia społecznego.
 9. Wychowuje człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, kreatywnego, przedsiębiorczego, otwartego na potrzeby innych.
 10. Nauczycielom daje możliwość doskonalenia swego warsztatu i wprowadzania innowacji pedagogicznych.
 11. Rodziców angażuje w proces budowania systemu wartości u swoich dzieci i rozwiązywanie problemów szkoły.

OBRAZ VII LO

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu jest kameralną placówką, która powstała przed 26 laty. Liceum uczy współdziałania, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Przywiązuje dużą wagę do właściwych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Kładzie nacisk na umiejętność sprawnego gromadzenia i wykorzystywania posiadanej wiedzy. Stwarza dobrą atmosferę pracy i zapewnia bezpieczeństwo. Umożliwia rozszerzanie i realizację zainteresowań uczniów, między innymi dzięki bogatej bazie dydaktycznej. Duży nacisk kładzie się  na treści z zakresu pierwszej pomocy oraz ukierunkowanie młodzieży na zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną. Liceum dba również o kształtowanie właściwych postaw, zwłaszcza przez szeroką działalność wolontariatu. Dbając o rozwój zainteresowań oferuje koła: teatralne, dziennikarskie, filmowe, religijne, artystyczne, kultury chrześcijańskiej, kursy pierwszej pomocy oraz zajęcia z piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej, aerobiku oraz zumby.

W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego obrano za cel formowanie aktywnych, dobrze przygotowanych do życia uczciwych ludzi, którym bliskie są takie wartości jak prawda, dobro i piękno. Cechą charakterystyczną liceum, stało się stwarzanie uczniom uzdolnionym artystycznie odpowiedniej atmosfery nauki, zrozumienia dla ich wrażliwości i docenienie talentów. Wśród absolwentów znajdują się artyści różnych dziedzin sztuki. Drugą znaczącą grupą są uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Oni również znajdują zrozumienie i pomoc. Kierunki pracy liceum wyznacza przyjęta koncepcja, której założenia koncentrują się na umożliwieniu uczniom wszechstronnego rozwoju. W tym celu podejmowane są różnorodne działania wzbogacające ofertę, promujące osiągnięcia szkoły, uczniów i absolwentów, aktywizujące uczniów i kształtujące pożądane społecznie postawy. Efektem współpracy z licznymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji, są różne formy zajęć organizowanych poza siedzibą placówki. Działania szkoły znajdują akceptację zarówno rodziców, jak i partnerów lokalnych.

MOCNE  STRONY  VII LO

VII Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu to szkoła inna niż wszystkie.

Dziwna inność „wyjątkowej szkoły” to kilka wyznaczników:

 • Nie pracujemy zmianowo. Lekcje zaczynają się o 9.00, a kończą o 15.25!
 • Szkoła ma idealne płożenie w centrum miasta.
 • Nauczyciele słuchają, rozumieją i mają swoje pasje.
 • Szkoła ma świetną bazę dydaktyczną.
 • Każdy uczeń ma swoją szafkę.
 • Szkoła posiada salę fitness i siłownię.
 • Na przerwie można odpocząć na kanapach.
 • Gabinet psychologa i pedagoga oraz biblioteka są otwarte także po ostatniej godzinie lekcyjnej.
 • W szkole obowiązują zasady ułatwiające pracę, pilnujemy punktualności, zmiany obuwia i kulturalnego zachowania.
 • Uczymy, jak się uczyć – sprawdź, czym są testy H. Gardnera.

Opracowanie mocnych stron szkoły: Beata Krawczyk

Fotogaleria nowego budynku szkoły.