Harmonogram rekrutacji

Zmieniony harmonogram rekrutacji w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 
na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maj 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja zasadnicza

 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.

 

 (Jeśli mieszkasz poza Radomiem, pomożemy Ci zalogować się do systemu)

od
15 czerwca 2020 r.
do
10 lipca 2020 r.
 Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od
26 czerwca 2020 r.
do
10 lipca 2020 r.
 Dostarczenie kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
od
31 lipca 2020 r.
do
4 sierpnia 2020 r. 
 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 sierpnia 2020 r.
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Złożenie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie VII LO
od
13 sierpnia 2020 r.
do
18 sierpnia 2020 r.
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 sierpnia 2020 r.