Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 
na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie  zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja zasadnicza

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.

(Jeśli mieszkasz poza Radomiem, pomożemy Ci zalogować się do systemu)

od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach. do 24 czerwca 2020 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. (Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem). od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 10 lipca 2020 r.
godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 13 lipca 2020 r.
do 20 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21 lipca 2020 r.
godz. 14.00

 

Rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły. do 29 lipca 2020 r.
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych. 17 sierpnia 2020 r.
godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24 sierpnia 2020 r. godz. 14.00