OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


ODWOŁANIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  • administratorem danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Warszawska 12, 26-600 Radom
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
  • każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
  • każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
  • Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
  • dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.